Πρόσκληση BlueCrowd MedRegio

Η Πρόσκληση Blue CrowdMed Regio είναι μία ανοιχτή πρόσκληση που απευθύνεται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που επιθυμούν να αναπτύξουν έργα κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της αξιοποίησης της συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα επιλέξει από 1 έως 3 προτάσεις έργων και θα τις υποστηρίξει στην υλοποίηση μίας εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης προκειμένου να συγκεντρωθούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των εν λόγω έργων.

Σημειώνεται ότι (α) αυτή η πρόσκληση δεν αφορά σε άμεση οικονομική υποστήριξη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά μόνο σε τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  όσον αφορά στον επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding campaigns) και (β) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει καμία ευθύνη εάν μέσω της εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης δε συγκεντρωθεί το ποσό που έχει  τεθεί ως στόχος από κάθε πρόταση και ούτε θα καλύψει οικονομικά το υπολειπόμενο ποσό. 

Πρόσκληση Blue CrowdMed Regio

1.1. Παρουσίαση του έργου Blue Crowdfunding

Το έργο Blue Crowdfunding υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Μεσόγειος 2014-2020 με επίκεντρο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης και οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου, ενισχύοντας την καινοτομία μέσω της αξιοποίησης της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Blue Crowdfunding, ο στόχος είναι (α) να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ της γαλάζιας οικονομίας μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης, (β) να αναπτυχθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των Περιφερειών στη χρήση της συμμετοχικής χρηματοδότησης, (γ) να διερευνηθεί η δυνατότητα υιοθέτησης νέων πολιτικών και αξιοποίησης εργαλείων συμμετοχικής χρηματοδότησης από τις τοπικές αρχές, τις αναπτυξιακές εταιρείες, τα επιμελητήρια και άλλους δημόσιους φορείς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης και οικονομίας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία από τις τέσσερις (4) Περιφέρειες που συμμετέχει στο έργο μαζί με τις Περιφέρειες της Καμπανίας, της Μάρκε και της Αυλώνας. Ειδικότερα, ο κύριος ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου συνίσταται αφενός στην ανάπτυξη μιας πολιτικής βάσης αναφοράς για τη συμμετοχική χρηματοδότηση έργων δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου στη βελτίωση της αποδοχής των πολιτικών συμμετοχικής χρηματοδότησης και της συνδυαστικής χρήσης πόρων σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω μιας σειράς στοχευμένων δράσεων, όπως την εκπόνηση αναφορών και μελετών, τη διοργάνωση εργαστηρίων, καθώς και το σχεδιασμό της παρούσας πιλοτικής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων έργων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, προκειμένου να υποστηριχθούν μέσω εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης. H ενσωμάτωση γνώσεων και πολιτικών είναι επίσης μια πολύ σημαντική πτυχή του ρόλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου με στόχο την αξιοποίηση και την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας που θα αποκτηθεί.

 

1.2. Ορισμοί

Συμμετοχική χρηματοδότηση (Crowdfunding): Η συμμετοχική χρηματοδότηση είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων. Παρέχει στους διοργανωτές εκστρατειών για την άντληση κεφαλαίων τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν χρήματα από μεγάλο αριθμό ατόμων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η συμμετοχική χρηματοδότηση χρησιμοποιείται συχνότερα από νεοσύστατες εταιρείες ή αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, αλλά και από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φιλανθρωπικά σωματεία ή ακόμα και μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων ως μέσο πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Πρόκειται για έναν καινοτόμο τρόπο άντλησης χρηματοδότησης για νέα έργα, επιχειρήσεις ή ιδέες.[1]

Συμμετοχική χρηματοδότηση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα (Civic Crowdfunding): Ο όρος “civic crowdfunding” (σε ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης ως συμμετοχική χρηματοδότηση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα)  αναφέρεται σε μία μορφή συμμετοχικής χρηματοδότησης με τη χρήση της οποίας «οι πολίτες, συχνά σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, προτείνουν, συγκεντρώνουν πόρους και υλοποιούν έργα που είναι ωφέλιμα για την τοπική κοινωνία, συμβάλλουν στην ανάδειξη μιας περιοχής ή στην προστασία και ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών και φυσικών πόρων κ.λπ.». Συνήθως, η ιδέα της υλοποίησης ενός τέτοιου έργου γεννιέται από το ίδιο το πλήθος, που την καταχωρεί και την προωθεί μέσω κάποιας διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου πιθανοί δωρητές αναζητούν ιδέες που συνάδουν με τα ενδιαφέροντα ή τις αξίες τους και τα υποστηρίζουν οικονομικά. Ταυτόχρονα, αυτές οι δράσεις αντιπροσωπεύουν ένα νέο συμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης, επιτρέποντας στους πολίτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αναβάθμιση της γειτονιάς τους[2].

Γαλάζια Οικονομία: Η γαλάζια οικονομία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που βασίζονται ή σχετίζονται με τη θάλασσα. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που έχουν τη βάση τους στη θάλασσα συγκαταλέγονται δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον ωκεανό, τη θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές,  όπως θαλάσσιοι ζωντανοί οργανισμοί (αλιεία και υδατοκαλλιέργειες), θαλάσσια ορυκτά, θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφαλάτωση, θαλάσσιες μεταφορές και παράκτιος τουρισμός. Αντίστοιχα, στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες εκείνες που χρησιμοποιούν προϊόντα ή/ και παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες από δραστηριότητες που βασίζονται στον ωκεανό ή τη θάλασσα, όπως η επεξεργασία θαλασσινών, η βιοτεχνολογία, η ναυπηγική και η επισκευή σκαφών, οι λιμενικές δραστηριότητες, τεχνολογίες και εξοπλισμός, ψηφιακές υπηρεσίες κ.λπ. Επιπλέον, ο ωκεανός έχει μια οικονομική αξία που είναι περίπλοκο να ποσοτικοποιηθεί, όσον αφορά την διάθεση πόρων, τους θαλάσσιους υδροβιότοπους, τη δέσμευση άνθρακα, την προστασία των ακτών, την ανακύκλωση και την αποθήκευση αποβλήτων και διαδικασίες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα[3].

[1] Επεξήγηση της συμμετοχικής χρηματοδότησης, Οδηγός για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2015.

[2] Civic Crowdfunding, A guidebook for local authorities, Future Cities Catapult, διαθέσιμο στη διεύθυνση https://futurecities.catapult.org.uk/project/civic-accelerator/ Προσπελάστηκε στις 5 Μαρτίου 2021.

[3] The EU Blue Economy Report 2020, European Commission, διαθέσιμο στη διεύθυνση https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINAL-corrected-web-acrobat-pro.pdf Προσπελάστηκε στις 5 Μαρτίου 2021.

Η Πρόσκληση Blue CrowdMed Regio είναι μία ανοιχτή πρόσκληση που απευθύνεται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που επιθυμούν να αναπτύξουν έργα κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της αξιοποίησης της συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα επιλέξει από 1 έως 3 προτάσεις έργων και θα τις υποστηρίξει στην υλοποίηση μίας εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης προκειμένου να συγκεντρωθούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των εν λόγω έργων.

Σημειώνεται ότι

(α) αυτή η πρόσκληση δεν αφορά σε άμεση οικονομική υποστήριξη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά μόνο σε τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  όσον αφορά στον επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding campaigns) και

(β) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει καμία ευθύνη εάν μέσω της εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης δε συγκεντρωθεί το ποσό που έχει  τεθεί ως στόχος από κάθε πρόταση και ούτε θα καλύψει οικονομικά το υπολειπόμενο ποσό. .

 

2.1. Επιλέξιμες περιοχές και εταιρικά σχήματα

Ως επιλέξιμη περιοχή ορίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αυτή η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή στις παρακάτω κατηγορίες φορέων με την προϋπόθεση ότι εδρεύουν ή/ και έχουν «καταστατική» αρμοδιότητα να υλοποιούν δράσεις στην επιλέξιμη περιοχή:

α. Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

β. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, φορείς που έχουν νομική μορφή (διαφορετική από τις αναφερόμενες στην παράγραφο α), οι οποίοι έχουν ιδρυθεί με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος (χωρίς να έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα) και οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. να χρηματοδοτούνται, ως επί το πλείστον, από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους φορείς δημοσίου δικαίου ή
 2. να υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από αυτούς τους φορείς ή

iii. να έχουν διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό συμβούλιο, περισσότερα από τα μισά μέλη του οποίου να διορίζονται από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου

γ. Oργανισμοί ιδιωτικού δικαίου: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία μπορούν να είναι επιλέξιμοι υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύνολό τους: (i) δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητες και (ii) δεν επιτρέπεται από το καταστατικό τους να διανέμουν κέρδη στους ενδιαφερόμενους.

Οι προτάσεις έργου μπορούν να υποβληθούν από έναν φορέα (καλούμενο «ο Αιτών») που πληροί τα παραπάνω κριτήρια ή ένα σχήμα αποτελούμενο από 2 έως 4 φορείς (συμπεριλαμβανομένου του Αιτούντος) ανάλογα με το μέγεθος του έργου (βλέπε παράγραφο 2.4). Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι φορείς ενός σχήματος πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται παραπάνω.

 

δ. Άτυπες Ομάδες με την προϋπόθεση ότι είναι ήδη σε διαδικασία σύστασης ή ότι θα συστήσουν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εντός (1) μήνα από την επιλογή τους: Για άτυπες ομάδες (α) Αντίγραφο της ταυτότητας του εκπροσώπου (β) δέσμευση των μελών της ομάδας (με μορφή υπεύθυνης δήλωσης) ότι είναι ήδη σε διαδικασία σύστασης ή ότι θα συστήσουν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εντός (1) μήνα από την επιλογή τους

2.2. Θεματικές περιοχές

Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να καλύπτουν μία από τις παρακάτω θεματικές σε σχέση με τον τομέα της γαλάζιας οικονομίας:

 • Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, πολιτισμός και περιβάλλον
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
 • Γαλάζια επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Επιπλέον, οριζόντια οι προτάσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κοινωνικές δεσμεύσεις: Αλληλεγγύη, Ελεύθερο Λογισμικό, Προώθηση Απασχόλησης, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Πολιτιστική Δημιουργία, Δράση για την Κλιματική Αλλαγή, Ανοιχτά Δεδομένα, Ενίσχυση Δημοκρατικών Αξιών, Συμμετοχή πολιτών, Ενέργεια και Αειφορία, Αγροτική Ανάπτυξη.

2.3. Επιλέξιμες δράσεις

Οι προτάσεις έργων πρέπει να έχουν ξεκάθαρα αναγνωρίσιμα κοινοτικά, κοινωνικά ή/ και περιβαλλοντικά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις έργων μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Δράσεις ευαισθητοποίησης
 • Ανοιχτές θεματικές εκδηλώσεις (συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.)
 • Δημιουργία θεματικών εκδόσεων
 • Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων (πλατφόρμες, εφαρμογές κ.λπ.)
 • Υποδομές μικρής κλίμακας
 • Προμήθεια εξοπλισμού ή/ και αναλωσίμων

Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στην επιλέξιμη περιοχή που παρουσιάζεται στην Παράγραφο 2.1 παραπάνω.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι προτάσεις που αφορούν στην στήριξη της καθαυτό λειτουργίας των φορέων δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

2.4. Μέγεθος, προϋπολογισμός και διάρκεια έργων

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, τρεις (3) κατηγορίες έργων είναι επιλέξιμες: (α) μικρής κλίμακας, (β) μεσαίας κλίμακας και (γ) μεγάλης κλίμακας.

Μέγεθος έργου

Αριθμός εταίρων

Προϋπολογισμός έργου χωρίς ΦΠΑ

(ελάχιστος-μέγιστος) 

Μέγιστη διάρκεια έργου

Εκτιμώμενος αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν

Μικρά έργα

1

2.000,00€-5.000,00€

2 μήνες

1

Μεσαία έργα

1-2

5.001,00€-15.000,00€

4 μήνες

1

Μεγάλα έργα

1-4

15.001,00€-30.000,00€

6 μήνες

1

* Να σημειωθεί ότι ως διάρκεια έργου νοείται ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, εξαιρουμένης της διάρκειας της εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης.

3.1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων έργων είναι η 28η .07.2021 στις 13.00. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας και ώρας, καμία πρόταση δε θα γίνει δεκτή.

Συνιστάται δε η υποβολή της πρότασης να μην γίνει την τελευταία στιγμή, αλλά να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό προς αποφυγή ή/ και έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών θεμάτων. 

Για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων, μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.innovation@pkm.gov.gr το αργότερο έως τις 25.07.2021. Οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο της Πρόσκλησης www.pkm-crowdfunding.eu την 26.07.2021 το αργότερο.

3.2. Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις έργων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου που υπάρχει διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο της Πρόσκλησης, ήτοι στο σύνδεσμο www.pkm-crowdfunding.eu. Οι Αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν το σύνολο των ερωτήσεων της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής (βλέπε Παράρτημα Ι – Υπόδειγμα Ι.1) παρέχοντας τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Βασικές πληροφορίες για τον αιτούντα φορέα και τους συνεργαζόμενους φορείς (εφόσον υπάρχουν)
 • Βασικές πληροφορίες για το έργο (τίτλος, σύντομη περιγραφή, γεωγραφική περιοχή, διάρκεια, εκτιμώμενος προϋπολογισμός)
 • Το πλαίσιο του έργου, στόχοι, εκροές και αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Αναλυτική περιγραφή του έργου με έμφαση στις δράσεις, τις δραστηριότητες, τα παραδοτέα και την προτεινόμενη επικοινωνιακή στρατηγική
 • Σε περίπτωση προτάσεων έργων όπου συμμετέχουν περισσότεροι του ενός φορείς, ο Αιτών πρέπει να περιγράφει το ρόλο κάθε συνεργαζόμενου φορέα.
 • Ομάδες-στόχοι, εμπλεκόμενοι φορείς και δικαιούχοι.
 • Χωρικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις στην κοινότητα
 • Βιωσιμότητα και μεταφερσιμότητα εκροών και αποτελεσμάτων έργου

Επίσης, οι Αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τις προτάσεις τους τα παρακάτω παραρτήματα σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου (.zip ή .rar) το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10 ΜΒ:

 • Φόρμα προϋπολογισμού (Παράρτημα I – Υπόδειγμα I.2).
 • Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου (Παράρτημα I – Υπόδειγμα I.3).
 • Πίνακας συνεργαζόμενων φορέων (εφόσον υπάρχουν) (Παράρτημα I – Υπόδειγμα I.4).
 • Επιστολές συνεργασίας υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων (εφόσον υπάρχουν) (Παράρτημα I – Υπόδειγμα I.5).
 • Ειδικά για τους ιδιωτικούς φορείς, καταστατικό ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο τεκμηριώνει την ίδρυση και λειτουργία τους. Αυτή η απαίτηση έχει εφαρμογή τόσο για τον Αιτών Φορέα, όσο και για τους συνεργαζόμενους φορείς (εφόσον υπάρχουν).

4.1. Διαδικασία επιλογής/ Κριτήρια αξιολόγησης

Τα έργα θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης για μεσαία & μεγάλα έργα

Κριτήρια Αξιολόγησης για μεσαία και μεγάλα έργα

Μέγιστη βαθμολογία

Συνάφεια του προτεινόμενου έργου

 

To πλαίσιο του προτεινόμενου έργου και η ανάγκη υλοποίησής του τεκμηριώνονται επαρκώς.

Το προτεινόμενο έργο συνδέεται ικανοποιητικά με τις χωρικές, οικονομικές ή/ και κοινωνικές προκλήσεις αναφορικά με τη γαλάζια ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει ισχυρή ανάγκη/ ζήτηση για την υλοποίηση του έργου.  

5

Οι στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι επαρκώς Σαφείς, Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι, Ρεαλιστικοί και εντός χρονοδιαγράμματος.

Οι στόχοι του έργου είναι σαφείς και λογικοί, μπορούν να μετρηθούν και να επιτευχθούν εντός της διάρκειας υλοποίησης του έργου (όπως έχει προσδιοριστεί στην Πρόσκληση).

5

Το προτεινόμενο έργο σχετίζεται με τα πεδία και τους στόχους της Πρόσκλησης.

Το προτεινόμενο έργο συνδέεται επαρκώς με έναν ή περισσότερους τομείς της γαλάζιας οικονομίας και έχει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

10

Ποιότητα του προτεινόμενου έργου

 

Το προτεινόμενο έργο διαθέτει καινοτόμες πτυχές όσον αφορά το περιεχόμενο ή τη μεθοδολογία υλοποίησής του.

5

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και παραδοτέα είναι συναφή και οδηγούν στα προβλεπόμενα αποτελέσματα εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που ορίζεται από την Πρόσκληση.

Οι δραστηριότητες, τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και περιγράφονται επαρκώς, συσχετίζονται ικανοποιητικά και έχουν λογική χρονική ακολουθία. Τα αποτελέσματα των δράσεων είναι συγκεκριμένα και συνδέονται με τους στόχους του προτεινόμενου έργου.

10

Το προτεινόμενο έργο θα έχει σαφή αντίκτυπο σε ομάδες ή κοινότητες με ειδικά χαρακτηριστικά ή ανάγκες ή/ και θα υλοποιηθεί σε λιγότερο ευνοούμενες γεωγραφικές περιοχές της περιφέρειας.

Οι ομάδες στόχοι και οι δικαιούχοι προσδιορίζονται σαφώς. Ο εδαφικός και κοινωνικός αντίκτυπος περιγράφεται επαρκώς και σχετίζεται με τα αποτελέσματα του έργου.

5

Το σχέδιο επικοινωνίας που προτείνει ο Αιτών εξασφαλίζει την ευρεία προώθηση του ίδιου του έργου, καθώς και των αποτελεσμάτων του. Οι προτεινόμενες ανταμοιβές για αυτούς που συνεισφέρουν στην καμπάνια είναι συγκεκριμένες, σχετικές και λογικές.

Τα προτεινόμενα κανάλια και εργαλεία επικοινωνίας διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι, οι ομάδες στόχοι και οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν συχνές πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του.

10

Βιωσιμότητα και μεταφερσιμότητα του προτεινόμενου έργου

 

Οι εκροές και τα αποτελέσματα θα παραμείνουν αξιοποιήσιμα και εφαρμόσιμα μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Αιτών θα πρέπει να εξηγήσει πώς θα διατηρήσει και θα επαναχρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου.

5

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου έργου ή εξυπηρετεί στην υλοποίηση ενός μεγαλύτερου έργου ή πρωτοβουλίας.

Σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο αποτελεί τμήμα ή είναι αναγκαίο για το σχεδιασμό ενός μεγαλύτερου έργου, ο Αιτών πρέπει να παράσχει σχετικές πληροφορίες.

5

Τα αποτελέσματα του έργου είναι μεταφέρσιμα και μπορούν να χρησιμοποιούν και από άλλους οργανισμούς ή δικαιούχους εκτός από αυτούς που συμμετέχουν στο προτεινόμενο έργο.

5

Ικανότητα Αιτούντος φορέα

 

Ο Αιτών έχει την ικανότητα να διαχειριστεί και να υλοποιήσει το έργο.

Ο Αιτών διαθέτει τις υποδομές και τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για να διαχειριστεί και να υλοποιήσει το έργο.

5

Ο Αιτών έχει προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων και έργων σε τομείς που σχετίζονται με τη γαλάζια ανάπτυξη.

2

Ο Αιτών έχει προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων με την υποστήριξη δωρεών, συγκέντρωσης χρημάτων και / ή crowdfunding.

3

Προϋπολογισμός

 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού είναι σαφής και ρεαλιστική.

10

Το προτεινόμενο έργο είναι αποδοτικό από οικονομικής άποψης (value-for-money).

5

Μπορεί το έργο να υλοποιηθεί τμηματικά σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο οικονομικός στόχος της καμπάνιας; Περιλαμβάνει μικρότερους οικονομικούς στόχους;

10

 

 

Συνολική βαθμολογία

100

 

Πίνακας 2: Κριτήρια αξιολόγησης για μεσαία & μεγάλα έργα

Κριτήρια Αξιολόγησης για μικρά έργα

Maximum Score

Συνάφεια του προτεινόμενου έργου

 

To πλαίσιο του προτεινόμενου έργου και η ανάγκη υλοποίησής του τεκμηριώνονται επαρκώς.

Το προτεινόμενο έργο συνδέεται ικανοποιητικά με τις χωρικές, οικονομικές ή/ και κοινωνικές προκλήσεις αναφορικά με τη γαλάζια ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει ισχυρή ανάγκη/ ζήτηση για την υλοποίηση του έργου.  

5

Οι στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι επαρκώς Σαφείς, Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι, Ρεαλιστικοί και εντός χρονοδιαγράμματος.

Οι στόχοι του έργου είναι σαφείς και λογικοί, μπορούν να μετρηθούν και να επιτευχθούν εντός της διάρκειας υλοποίησης του έργου (όπως έχει προσδιοριστεί στην Πρόσκληση).

5

Το προτεινόμενο έργο σχετίζεται με τα πεδία και τους στόχους της Πρόσκλησης.

Το προτεινόμενο έργο συνδέεται επαρκώς με έναν ή περισσότερους τομείς της γαλάζιας οικονομίας και έχει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

10

Ποιότητα του προτεινόμενου έργου

 

Το προτεινόμενο έργο διαθέτει καινοτόμες πτυχές όσον αφορά το περιεχόμενο ή τη μεθοδολογία υλοποίησής του.

5

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και παραδοτέα είναι συναφή και οδηγούν στα προβλεπόμενα αποτελέσματα εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που ορίζεται από την Πρόσκληση.

Οι δραστηριότητες, τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και περιγράφονται επαρκώς, συσχετίζονται ικανοποιητικά και έχουν λογική χρονική ακολουθία. Τα αποτελέσματα των δράσεων είναι συγκεκριμένα και συνδέονται με τους στόχους του προτεινόμενου έργου.

15

Το σχέδιο επικοινωνίας που προτείνει ο Αιτών εξασφαλίζει την ευρεία προώθηση του ίδιου του έργου, καθώς και των αποτελεσμάτων του. Οι προτεινόμενες ανταμοιβές για αυτούς που συνεισφέρουν στην καμπάνια είναι συγκεκριμένες, σχετικές και λογικές.

10

Βιωσιμότητα και μεταφερσιμότητα του προτεινόμενου έργου

 

Οι εκροές και τα αποτελέσματα θα παραμείνουν αξιοποιήσιμα και εφαρμόσιμα μετά την ολοκλήρωση του έργου.

10

Τα αποτελέσματα του έργου είναι μεταφέρσιμα και μπορούν να χρησιμοποιούν και από άλλους οργανισμούς ή δικαιούχους εκτός από αυτούς που συμμετέχουν στο προτεινόμενο έργο.

5

Ικανότητα Αιτούντος φορέα

 

Ο Αιτών έχει την ικανότητα να διαχειριστεί και να υλοποιήσει το έργο.

10

Προϋπολογισμός

 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού είναι σαφής και ρεαλιστική.

10

Το προτεινόμενο έργο είναι αποδοτικό από οικονομικής άποψης (value-for-money).

5

Μπορεί το έργο να υλοποιηθεί τμηματικά σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο οικονομικός στόχος της καμπάνιας; Περιλαμβάνει μικρότερους οικονομικούς στόχους;

10

Συνολική βαθμολογία

100

Οι προτάσεις έργων με συνολική βαθμολογία μικρότερη από 50 θα απορρίπτονται αυτόματα. Επίσης, οι προτάσεις έργων με βαθμολογία ανά κατηγορία μικρότερη από το 50% της μέγιστης ανά κριτήριο θα απορρίπτονται.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα λάβει χώρα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας).

4.2. Πληροφόρηση των Αιτούντων αναφορικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης

Η λίστα των εγκεκριμένων και των απορριφθέντων προτάσεων θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Πρόσκλησης στη διεύθυνση www.pkm-crowdfunding.eu

Οι φορείς των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δημοσίευση της Πρόσκλησης Blue CrowdMed Regio

19.07.2021

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ερωτημάτων (παροχή διευκρινίσεων)

25.07.2021

Δημοσίευση  ερωτήσεων-απαντήσεων

26.07.2021

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων έργων

28.07.2021

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής

28.7.2021-4.8.2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης

5.8.2021

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα υποστηρίξει τα επιλεγμένα έργα / δράσεις  με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πλήρης ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη συμπλήρωση των απαραίτητων πληροφοριών στην επιλεγείσα πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης, Goteo – https://el.goteo.org/[1]
 • Τεχνική βοήθεια για τη διαχείριση της καμπάνιας στην επιλεγείσα πλατφόρμα.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένης διαφημιστικής καμπάνιας ογδόντα (80) ημερών, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον της παροχής ενός ειδικού χώρου για τα επιλεγμένα έργα στην ιστοσελίδα της Πρόσκλησης, την προώθηση του έργου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), ο σχεδιασμός ενός infographic 1 σελίδας (τόσο σε διαδικτυακή όσο και σε εκτυπώσιμη μορφή) και παραγωγή ενός βίντεο 45 δευτερολέπτων για την προώθηση της ιδέας του έργου.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει καμία ευθύνη εάν οι οικονομικοί στόχοι για την υλοποίηση των επιλεχθέντων έργων δεν επιτευχθούν κατά την περίοδο σαράντα (40) ημερών. Η περίοδος υλοποίησης της εκστρατείας μπορεί να παραταθεί για άλλες σαράντα (40) ημέρες, μόνο εάν το «ελάχιστο ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί» έχει συλλεχθεί εντός των πρώτων σαράντα (40) ημερών.

Τέλος σημειώνεται ότι το 5% του ποσού που θα συγκεντρωθεί (εφόσον η καμπάνια είναι επιτυχής) θα παρακρατηθεί από την πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες της.

[1] Να  σημειωθεί ότι η Goteo είναι εταίρος στο έργο Blue Crowdfunding

Το αργότερο ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωση των έργων τους, οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να συντάξουν μία περιγραφική και μία οικονομική αναφορά όπου κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνουν:

 1. Περιγραφική αναφορά (2-5 σελίδες)
  • Τις βασικές δραστηριότητες και τα σημαντικότερα αποτελέσματα. Συστήνεται η αναφορά να συνοδεύεται από φωτογραφίες και σύντομα βίντεο διαθέσιμα διαδικτυακά (αρκεί η παραπομπή στους σχετικούς συνδέσμους).
  • Τις χωρικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και τις επιπτώσεις για την κοινότητα όπως εκφράζονται μέσα από τις μαρτυρίες των συμμετεχόντων.
  • Δυσκολίες και προβλήματα που πιθανώς προέκυψαν και μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους.
  • Διδάγματα.
 2. Οικονομική αναφορά (1 σελίδα).
  • Συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε και κατηγορίες εξόδων που καλύφθηκαν με το ποσό αυτό.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αναρτήσει αυτές τις αναφορές μαζί με το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό στο δικτυακό τόπο της Πρόσκλησης, ενώ αξιοποιώντας το υλικό των αναφορών, θα συντάξει από κοινού με τους Δικαιούχους δελτίο τύπου για την προώθηση των αποτελεσμάτων των έργων σε περιφερειακό επίπεδο.

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την Πρόσκληση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους:

κ. Βασίλης Τσανίδης

Στέλεχος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Τηλέφωνο 2313 319605    Email v.tsanidis@pkm.gov.gr

 

κ. Έλλη Πλατσιούρη

Ομάδα Έργου Blue Crowdfunding

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Τηλέφωνο 2313 319897 Email E.Platsiouri@pkm.gov.gr

Κατεβάστε το Υπόδειγμα της  Φόρμας Αίτησης εδώ

Κατεβάστε το Υπόδειγμα της  Φόρμας προυπολογισμού εδώ

Κατεβάστε το Υπόδειγμα της  Δήλωσης Εκπροσώπου εδώ

Κατεβάστε το Υπόδειγμα για τον  Πίνακα Συνεργαζόμενων Φορέων εδώ

Κατεβάστε το Υπόδειγμα για τις  Επιστολές συνεργαζόμενων φορέων εδώ

Το έργο Blue Crowdfunding επιδιώκει

βελτίωση

της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της γαλάζιας οικονομίας, μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης.

ανάπτυξη

της επιχειρησιακής ικανότητας των Περιφερειών στη χρήση της συμμετοχικής χρηματοδότησης.

διερεύνηση

της δυνατότητας υιοθέτησης νέων πολιτικών και αξιοποίησης εργαλείων συμμετοχικής χρηματοδότησης από τις τοπικές αρχές.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η παρούσα πρόσκληση έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της έκδοσης βρίσκεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του Συντάκτη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων αυτήν την στιγμή.